U proteklih dvadeset godina na prostoru Zapadnog Balkana sve je isprobano, samo kapitalizam nije, a za porazne rezultate eksperimenata optužen je kapitalizam. Etatizam, socijalizam, nacionalizam, kolektivizmi svih vrsta i boja – sve je viđeno i sve doživelo neuspeh. Komunistička ideologija zamenjena je novim sadržajima sa istim ciljem – kontinuacija sistema svemoćne države. Nacionalizam se pokazao samo kao poslednji stadijum komunizma. Nekadašnji komunisti, koji su postali ili nacionalisti ili prosvećeni evro-socijalisti, još uvek dominiraju političkim životom čitavog regiona.

Ratovi, ekonomski sunovrati i neliberalna demokratija – kao pokriće za državno sponzorisane krađe, prevare i povećanje administracija, očuvali su političke sisteme u kojima je pojedinac nebitan a država svemoćna, u kome politika kreira život a ne obratno, i u kome se simulirana borba nacionalista i socijalista stalno vodi, implicirajući da alternative nema i da se može birati samo između levice i desnice. Ovaj prividni sukob koristi se da bi se prikrilo njihovo dubinsko slaganje i blokirala istinska alternativa. I jedni i drugi se slažu da je kapitalizam zlo a slobodno tržište mit i da je država nezamenljiv mehanizam za upravljanje životima ljudi. Kao najnovija lažna alternativa javlja se evro-socijalizam, neograničeno verovanja u mudrost političke kontrole i regulacije od strane centralizovanih ustanova EU.

Kapitalizam je rešenje a ne izvor problema. Država je izvor problema, a ne rešenja.

Mi, potpisnici ove Deklaracije, privrženi tradiciji klasičnog liberalizma, pozivamo na prihvatanje i energično zastupanje, ovom kolektivističkom koalicijom potisnutih i ugroženih, individualnih sloboda i odgovornosti. Naš stav je – odbaciti nacionalizam i socijalizam, bilo u njihovoj rustičnoj, bilo uglađenoj evropskoj formi, i prihvatiti sistem prirodne slobode u kome će se nesmetano i nesputano odvijati život uspostavljajući nove i obnavljajući stare tradicije, u kome će pojedinac biti slobodan, ali i odgovoran, u kome će tržište a ne birokratija biti arbitar vrednosti i u kome će uloga države biti minimalna.

Temeljni principi za koje se mi zalažemo, a bez čijeg poštovanja je nemoguće uspostaviti društvo slobodnih ljudi, jesu:

 1. Ograničenje uloge države na pružanje kvalitetnih usluga zaštite sprovođenja dobrovoljnih ugovora koji ne idu na štetu treće strane, odbranu od nasilja i zaštitu vlasničkih prava.

 2. Slobodno tržište i ukidanje svih državnih intervencija u ekonomiji kao glavnog instrumenta porobljavanja individue i čitavih naroda, odbacivanje svih institucionalnih ostataka socijalističkog ekonomskog modela, uključujuči bezuslovnu restituciju otete imovine, kao i denacionalizaciju.

 3. Ustavno definisanje individualnih sloboda i odgovornosti, utemeljenih na paradigmi klasičnog liberalizma, na vladavini prava izvan domena nacionalističke, socijalističke i ostalih kolektivističkih paradigmi, kao garanciju da nacionalizam, socijalizam i derivati nikada više ne budu osnov na kome se pokušava izgraditi društvo.

 4. Ukidanje odnosa u kome je pojedinac podređen državi kao nezrela i nesamostalna osoba i večiti abonent paternalističkih državnih intervencija. Pojedinac je kulturni, ekonomski i idejni suveren a ne država. Individualizam je moralna vrednost – a slavljenje kolektivnih "vrednosti" put u moralni nihilizam i ropstvo. Slobodno i odgovorno društvo mogu sagraditi samo slobodne i odgovorne individue.

  Bohinj, septembar 2010.
  Ivan Janković     Rado Pezdir     Miroslav Prokopijević
  Janez Šušterčić     Aleksandar Novaković     Tomaž Štih
  Andrej Stanimirović     Viktor Trifunovski     Borislav Ristić     Boris Meglič
  Milutin Pavićević     Luka Gubo     Slobodan Radosavljević
 

Languages:


English Slovenija Srbija Hrvatska Bosna i Hercegovina Makedonija

Vaš potpis / Your signature :


Vaša podrška / Your support :


Bohinjska deklaracija, 2010
contact@bohinjska-deklaracija.org