V preteklih dvajsetih letih smo na področju zahodnega Balkana preizkusili marsikaj, le kapitalizma ne. Za porazne rezultate propadlih eksperimentov pa krivimo prav tega. Etatizem, socializem, nacionalizem in drugi kolektivizmi so doživeli neuspeh. Nekdanjo komunistično ideologijo se je sicer nenehno dopolnjevalo z novimi vsebinami, toda njen cilj je ostajal enak – zagotoviti kontinuiteto sistema vsemogočne države. Nacionalizem se je pri tem pokazal zgolj kot zadnji stadij komunizma. Nekdanji komunisti, preobraženi v nacionaliste in razsvetljene evro socialiste še vedno prevladujejo v političnem življenju celotne regije.

Vojne, gospodarske krize in neliberalna demokracija so kot kritje za državno sponzorirane kraje, prevare in povečevanje birokracije ohranile politične sisteme v katerih je posameznik nepomemben, država pa vsemogočna. V katerih življenje usmerja politika in ne obratno. In v katerih se bije nenehen navidezen boj nacionalistov in socialistov, s katerim obe strani le prikrivata njuno globinsko strinjanje. In blokirata dejanske alternative. Oboji verjamejo, da je kapitalizem zlo, prosti trg pa mit. In da je država nezamenljiv mehanizem za upravljanje z življenji ljudi. Kot najnovejša lažna alternativa se pojavlja še evro socializem - neomejeno zaupanje v centralne ustanove EU in njihovo modrost političnega nadzora ter regulacije.

Kapitalizem je vir rešitev in ne problem.  Država pa je vir problemov in ne rešitev.

Mi, podpisniki te Deklaracije, privrženi tradiciji klasičnega liberalizma, pozivamo k sprejetju in zastopanju s to kolektivistično koalicijo potlačenih in ogroženih osebnih svoboščin in odgovornosti. Naše stališče je – zavreči nacionalizem in socializem, bodisi v njuni zastareli, bodisi v uglajeni evropski formi ter sprejeti sistem naravne svobode, v katerem se bo nemoteno in nezavezujoče odvijalo življenje, vzpostavljajoč nove in obnavljajoč stare tradicije, v katerem bo posameznik svoboden in tudi odgovoren, v katerem bo razsodnik želja ljudi trg in ne birokracija in v katerem bo vloga države minimalna.

Temeljna načela za katera se zavzemamo in brez katerih vzpostavitev družbe svobodnih ljudi ni mogoča, so:

  1. Omejitev vloge države na ponujanje kvalitetnih storitev varstva izvajanja prostovoljnih dogovorov, ki ne gredo v škodo tretjega; varovanje pred nasiljem in zaščito lastninskih pravic.

  2. Prosti trg in ukinitev vseh državnih intervencij v ekonomijo kot glavnega instrumenta zasužnjevanja posameznikov in narodov; zavračanje institucionalnih ostankov socialističnega ekonomskega modela; brezpogojno vrnitev odvzetega premoženja in denacionalizacijo.

  3. Ustavno določitev osebnih svoboščin in odgovornosti, utemeljenih na paradigmi klasičnega liberalizma in vladavini prava izven domen nacionalistične, socialistične in ostalih kolektivističnih paradigem kot jamstvo, da nacionalizem, socializem in derivati nikoli več ne bodo osnova, na kateri bi se poskušalo zgraditi družbo.

  4. Opustitev razmerja v katerem je posameznik podrejen državi kot nezrela in nesamostojna osebnost in večni abonent paternalističnih državnih intervencij. Kulturno, ekonomsko in idejno je suveren posameznik in ne država. Individualizem je moralna vrednota – poveličevanje kolektivnih „vrednot“ pa pot v moralni nihilizem in hlapčevstvo. Svobodno in odgovorno družbo lahko zgradimo samo svobodni in odgovorni posamezniki.

Bohinj, september 2010
Ivan Janković     Rado Pezdir     Miroslav Prokopijević
Janez Šušterčić     Aleksandar Novaković     Tomaž Štih
Andrej Stanimirović     Viktor Trifunovski     Borislav Ristić     Boris Meglič
Milutin Pavićević     Luka Gubo     Slobodan Radosavljević
  

 

Languages:


English Slovenija Srbija Hrvatska Bosna i Hercegovina Makedonija

Vaš potpis / Your signature :


Vaša podrška / Your support :


Bohinjska deklaracija, 2010
contact@bohinjska-deklaracija.org