U proteklih dvadeset godina na prostoru Zapadnog Balkana sve je isprobano, samo kapitalizam nije, a za porazne rezultate eksperimenata optužen je kapitalizam. Etatizam, socijalizam, nacionalizam, kolektivizmi svih vrsta i boja – sve je viđeno i sve doživjelo neuspjeh. Komunistička ideologija zamenjena je novim sadržajima sa istim ciljem – kontinuacija sistema svemoćne države. Nacionalizam se pokazao samo kao posljednji stadijum komunizma. Nekadašnji komunisti, koji su postali ili nacionalisti ili prosvećeni evro socijalisti, još uvijek dominiraju političkim životom čitavog regiona.

Ratovi, ekonomski sunovrati i neliberalna demokratija - kao pokriće za državno sponzorisane krađe, prevare i povećanje administracija, očuvali su političke sisteme u kojima je pojedinac nebitan a država svemoćna, u kojima politika kreira život a ne obratno, i u kojima se simulirana borba nacionalista i socijalista stalno vodi, implicirajući da alternative nema i da se može birati samo između ljevice i desnice . Ovaj prividni sukob koristi se da bi se prikrilo njihovo dubinsko slaganje i blokirala istinska alternativa. I jedni i drugi se slažu da je kapitalizam zlo a slobodno tržište mit i da je država nezamjenljiv mehanizam za upravljanje životima ljudi. Kao najnovija lažna alternativa javlja se evro socijalizam, neograničeno vjerovanje u mudrost političke kontrole i regulacije od strane centralnih ustanova EU.

Kapitalizam je rješenje a ne izvor problema.  Država je izvor problema a ne njihovog rješenja.

Mi, potpisnici ove Deklaracije, privrženi tradiciji klasičnog liberalizma pozivamo na prihvatanje i energično zastupanje, ovom kolektivističkom koalicijom potisnutih i ugroženih, individualnih sloboda i odgovornosti. Naš stav je – odbaciti nacionalizam i socijalizam, bilo u njihovoj rustičnoj, bilo uglađenoj evropskoj formi, i prihvatiti sistem prirodne slobode u kome će se nesmetano i nesputano odvijati život uspostavljajući nove i obnavljajući stare tradicije, u kome će pojedinac biti slobodan ali i odgovoran, u kome će tržište a ne birokratija biti arbitar vrijednosti i u kome će uloga države biti minimalna.

Bazični principi za koje se mi zalažemo, a bez čijeg poštovanja je nemoguće uspostaviti društvo slobodnih ljudi, jesu:

  1. Ograničenje uloge države na pružanje kvalitetnih usluga zaštite sprovođenja dobrovoljnih ugovora koji ne idu na štetu treće strane, odbranu od nasilja i zaštitu vlasničkih prava.

  2. Slobodno tržište i ukidanje svih državnih intervencija u ekonomiji kao glavnog instrumenta porobljavanja individue i čitavih naroda, odbacivanje svih institucionalnih ostataka socijalističkog ekonomskog modela uključujuči bezuslovnu restituciju otete imovine, kao i denacionalizaciju.

  3. Ustavno definisanje individualnih sloboda i odgovornosti, utemeljenih na paradigmi klasičnog liberalizma na vladavini prava izvan domena nacionalističke, socijalističke i ostalih kolektivističkih paradigmi, kao garanciju da nacionalizam, socijalizam i derivati nikada više ne budu osnov na kome se pokušava izgraditi društvo.

  4. Ukidanje odnosa u kome je pojedinac podređen državi kao nezrela i nesamostalna osoba i vječiti abonent paternalističkih državnih intervencija. Pojedinac je kulturni, ekonomski i idejni suvjeren a ne država. Individualizam je moralna vrijednost – a slavljenje kolektivnih „vrijednosti“ put u moralni nihilizam i ropstvo. Slobodno i odgovorno društvo mogu sagraditi samo slobodne i odgovorne individue.

Bohinj, septembar  2010.
Ivan Janković     Rado Pezdir     Miroslav Prokopijević
Janez Šušterčić     Aleksandar Novaković     Tomaž Štih
Andrej Stanimirović     Viktor Trifunovski     Borislav Ristić     Boris Meglič
Milutin Pavićević     Luka Gubo     Slobodan Radosavljević


 

 

Languages:


English Slovenija Srbija Hrvatska Bosna i Hercegovina Makedonija

Vaš potpis / Your signature :


Vaša podrška / Your support :


Bohinjska deklaracija, 2010
contact@bohinjska-deklaracija.org